logo

Menu


Behandeling

Mijn behandeling is er op gericht de problemen te verminderen, te laten verdwijnen of beter hanteerbaar te maken. Een belangrijk uitgangspunt voor mij is dat we samen aan de slag gaan.

We beginnen met het helder krijgen van de problemen. Vervolgens formuleren we een doel. Aan de hand hiervan kom ik met een voorstel voor de behandeling die geheel  op uw kind is toegesneden.

Ik maak in de behandeling gebruik van diverse therapievormen, zoals:

  • psycho-educatie: inzicht krijgen in eigen psychisch functioneren
  • inzichtgevende therapie: ontdekken waarom je doet zoals je doet
  • systeemtheorie: in kaart brengen en inzetten van de omgeving waarin het kind opgroeit
  • oplossingsgerichte therapie: richten op het ‘hoe’ van de oplossing en niet zo zeer bezig zijn met het ‘waarom’ van de problemen
  • cognitieve gedragstherapie: komen tot een verandering in gedachten en gedrag door te leren er op een andere manier naar te kijken.

Waar zinvol gebruik ik ook graag creatieve middelen, bijvoorbeeld spel en tekenen.
Ouderbegeleiding maakt deel uit van de behandeling. U als ouder bent immers degene die met het kind verder gaat. Ook de school kan waar nodig betrokken worden.
Het gemiddeld aantal sessies ligt tussen de 8 en 13.de kleine prins